July 02, 2022
Home Tag Archives: ป่าศรัทธาธรรม

Tag Archives: ป่าศรัทธาธรรม

พระเดือนชัยหลั่งน้ำตา หลังถูกขับไล่พ้นจังหวัด เหตุประพฤติไม่ควรแก่สมณเพศ

เป็นประเด็นที่โลกโซเชียลให้ความสนใจอย่างมาก กรณี พระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ได้มีคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ให้ พระเดือนชัย ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยระบุว่า ด้วยพระเดือนชัย ฉายา ธมมวิจโย สังกัดวัด ป่าศรัทธาธรรม (ถ้ำหีบ) ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ได้เข้าไปพำนักอาศัยอยู่ที่ที่พักสงฆ์ถ้ำจารย์ครูภูหินต่าง มีความประพฤติไม่ควรแก่สมณเพศ หาความละอายไม่ได้ แสดงตนสื่อทางวิญญาณ และมีเจตนาจะโฆษณาตนเองออกในสื่อต่าง ๆ ผิดหลักพระธรรมวินัย และกฎ-ระเบียบ-คำสั่ง และประกาศมหาเถรสมาคม ทางเจ้าคณะปกครองในท้องที่ได้เข้าไปแจ้ง และตักเตือนพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว แต่ไม่เป็นผล และยังแสดงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุติ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันอังคารที่ 16 มิ.ย.63 จึงให้พระเดือนชัย ฉายา ธมมวิจโย สังกัดวัด ป่าศรัทธาธรรม (ถ้ำหีบ) ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่ง ณ วันที่ 17 มิ.ย.63 …