แจกฟรี พันธุ์ไม้ เกษตรกรทุกจังหวัด ติดต่อขอรับรายละเอียดตามนี้


ข่าวดีสำหรับใครที่ต้องการ พันธุ์ไม้ ตอนนี้มีแจกฟรี พันธ์ุกล้าไม้ เกษตรกรทุกจังหวัด รีบติดต่อด่วนเลย พี่น้องชาวเกษตรกรที่สนใจ พันธ์กล้าไม้ ไปปลูกรีบด่วนเลย ตามไปดูกันจ้า

หลักเกณฑ์ ในการขอรับกล้าไม้

1.ผู้ขอรับกล้าไม้ ต้องยื่นคำขอ และมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน

2.ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูก ว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่

3.ติดต่อขอรับกล้าไม้ ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

4.ประชาชนทั่วไป สนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้นต่อปี หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจนสามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 1,500 ต้นต่อปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

5.ศาสนสถานหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10,000 ต้นต่อปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ10,000 ต้นต่อปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

หลักฐานการขอรับกล้าไม้

1. บัตรประชาชน

2. ถ้าเป็นโครงการต้องแนบ รายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

การพิจารณา

1. หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่าย กล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

2. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก

หมายเหต: หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้ จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ 50 ถึง 1,000 กล้า และมากกว่า1,000กล้า ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552

ขั้นตอนการขอรับ ดังนี้

อำนาจการจ่ายกล้า ดังรูปด้านล่าง

หมายเหตุ การปลูกป่า หรือการเเจกจ่ายขึ้นอยู่กับอำนาจสั่งการของอธิดีกรมป่าไม้

ขั้นตอนการขอรับ

ท่านที่สนใจกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ฯ ในพื้นที่ (ดังรายละเอียดด้านบน) หรือสอบถามไปได้ที่โทร.02-5614292-3 ต่อ 5529 หรือ 5504

 

 

แหล่งที่มา : me-panya.com