ครม.ไฟเขียว แก้เพิ่มเติ่มกฎหมาย ให้เว้นโทษทางอาญา เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

วันนี้เราจะพาทุกคนมาติดตามกรณี แก้กฎหมาย เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เว้นโทษทางอาญา โดย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณคุณ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. วันที่ 23 มิ.ย.63 ว่า

ที่ประชุมอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ พ.ศ. ตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์อายุของคนที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา จากที่ปัจจุบันกำหนดไว้ไม่เกิน 10 ปี เป็นไม่เกิน 12 ปี และเกณฑ์อายุของเด็ก ที่ใช้มาตรการอื่นเเทนการรับโทษทางอาญา จากเดิมกำหนดไว้เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี เป็นเกิน 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี

ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้ตอบรับและให้คำมั่น โดยสมัครใจ ภายใต้กลไก Universal Periodic Review UPR รอบที่ 2 พ.ศ.2559-2563

นอกจากนี้ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปรามการทsมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย โดยวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มี 3 ประเด็นหลัก ๆ ด้วยกัน คือ

คุ้มครองทsมาน ทำให้สูญหาย

1.เพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการกระทำทsมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกัน ปราบปราม และเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะดังกล่าว

3.เพื่อขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง และสร้างหลักประกันความเป็นธรรมแก่ประชาชน

เหตุจำเป็นที่ต้องร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพราะปัจจุบันนี้ ยังมีการกระทำทsมาน และทำให้บุคคลสูญหายเกิดขึ้นอยู่ ยังมีการร้องเรียนไปยังสหประชาชาติเรื่องการงดเว้นโทษให้เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีการกำหนดความผิด บทลงโทษ

รวมถึงมาตรการป้องกัน และเยียวยาในกรณีการกระทำทsมาน และกระทำให้บุคคลสูญหายไว้ในกฎหมาย เพราะฉะนั้น การตราร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมากไปกว่านั้น

ร่างกฎหมายฉบับนี้ ยังเป็นมาตรการสำคัญ ตามอนุสัญญาต่อต้านการทsมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สูญหาย ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ

กำหนดไม่เป็นความผิดการเมือง

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นการกำหนดฐานความผิด การกระทำทsมาน และการทำให้บุคคลสูญหาย มีการกำหนดมาตรการป้องกันการเยียวยาผู้เสียหาย และการดำเนินคดีสำหรับความผิดดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ยกตัวอย่างเช่น มีการกำหนดฐานความผิดการกระทำทsมาน และการทำให้บุคคลสูญหาย

โดยกำหนดให้ไม่เป็นความผิดทางการเมือง โดย สามี ภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดานของผู้เสียหายสามารถดำเนินการฟ้องร้องในคดีได้กำหนดให้เป็นคดีพิเศษและมีการกำหนดให้ความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ เป็นคดีพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหน้าที่สอบสวนเป็นหลัก เว้นแต่คดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตกเป็นผู้ต้องหา ให้ตำรวจเป็นผู้มีอำนาจสืบสวนแทน

โทษ 1 ถึง 10 ปี ปรับ 2 หมื่น ถึง 2 แสน

นอกจากนี้ ในร่าง พ.ร.บ.ยังได้ระวางโทษความผิดฐานกระทำทsมาน หรือกระทำให้บุคคลสูญหายด้วย เช่น ผู้ใดทำความผิดฐานกระทำทsมาน หรือกระทำให้บุคคลสูญหาย มีโทษจำคุп ตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายคือ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไปแล้ว ดังนั้น หลังจาก ครม.เห็นชอบแล้ว จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาอีกครั้ง ก่อนให้สภาฯ พิจารณาต่อไป

ลด-งดค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร

ทางด้าน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.เพิ่มเติมว่า ที่ประชุมอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง 5 ฉบับ เพื่อยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคลและบัตรประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด

ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ฉบับที่ .. พ.ศ.ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ฉบับที่ พ.ศ. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับที่ .. พ.ศ.

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุลและค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญ ฉบับที่ . พ.ศ. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 ฉบับที่ .. พ.ศ.

โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับคนสัญชาติไทย ในเขตพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ทั้งการขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร การออกบัตรประจำตัวประชาชน การแจ้งเกิดและการเสีຍชีวิตต่างท้องที่ การแจ้งการย้ายที่อยู่ และการขอรับสำเนาทะเบียนบ้าน ยกเว้นค่าธรรมเนียม

สำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากภัยตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้แก่ การออกบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียน หรือบัตรประจำตัว

และรายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร แจ้งเกิดและการเสีຍชีวิตต่างท้องที่ แจ้งการย้ายที่อยู่ ขอรับสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และในช่วงสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยอื่นด้วย

แหล่งที่มา: SpringNews

เรียบเรียงโดย baansuann.com