สมัครง่าย! ประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายเดือนละ 70 บาท อาชีพอิสระก็ทำได้

ข่าวดีสำหรับท่านที่อยากมี ประกันสังคม มาตรา 40 เปิดให้ สมัครง่าย จ่ายเดือนละ 70-100 บาท รับสิทธิประโยชน์มากสุด 5 กรณีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานอิสระ โดยการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ผู้สูงวัยสามารถเลือกได้ทุกทางเลือก ปัจจุบันมี 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

สำหรับผู้สูงวัยที่สนใจสมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ ที่สะดวก รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม

สมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกันสังคม สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th โทรศัพท์สายด่วน 1506 หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (Big C)

“ผู้สูงวัยที่มีอายุใกล้ครบ 65 ปีบริบูรณ์ ควรรีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบทันที เพราะหากอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์แล้ว จะไม่สามารถสมัครได้” นายทศพลกล่าว

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ โทรศัพท์ 02 965 2106, สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยนุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา 40

ผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคมมาตรา 40 คือ ผู้ประกันตนนอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีนายจ้าง โดยการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 มีทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบและการรับสิทธิประโยชน์ 3 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วઈ เงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี

กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาทต่อเดือน ไม่เกิน 15 ปี

กรณีเสีઈชีวิต ได้รับค่าทำศw 20,000 บาท และได้เพิ่มอีก 3,000 บาท หากจ่ายเงินสมบทเกิน 60 เดือน

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี ได้แก่

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วઈ เงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี

กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาทต่อเดือน ไม่เกิน 15 ปี

กรณีเสีઈชีวิต ค่าทำศw 20,000 บาท และได้รับเพิ่ม 3,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบเกิน 60 เดือน

กรณีชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 50 บาทต่อเดือน ออมเพิ่มได้ 1,000 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี ได้แก่

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วઈ เงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 90 วันต่อปี

กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาทต่อเดือนตลอดชีวิต

กรณีเสีઈชีวิต เงินค่าทำศw 40,000 บาท

กรณีชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 150 บาทต่อเดือน ออมเพิ่มได้ 1,000 บาทต่อเดือน

กรณีสงเคราะห์บุตร 200 บาทต่อคนต่อเดือน คราวละไม่เกิน 2 คน

แหล่งที่มา : The Bangkok Insight,today.line.me

เรียบเรียงโดย : baansuann.com