ราชกิจจานุเบกษาเผย เตรียมมอบเงินค่าตอบแทนพิเศษช่วงโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงฉบับที่ 366 (พ.ศ.2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่20) พ.ศ.2513

และมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่10) พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กำหนดให้เงินได้ดังต่อไปนี้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

1. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วຍโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

2. ค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ.2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

แหล่งที่มา: ราชกิจจานุเบกษา

เรียบเรียงโดย baansuann.com