“บ้านเพิ่มสุข” รับดูแลเด็กอายุ 3 เดือน – 6 ปี ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

“บ้านเพิ่มสุข” พร้อมเปิดให้บริการแล้ว เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัว จ. พิษณุโลก เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก Day Care “บ้านเพิ่มสุข”

ซึ่งทาง นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็ก และครอบครัว จ. พิษณุโลก เปิดเผยว่า บ้านพักเด็ก และครอบครัว จ. พิษณุโลก เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤต ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ และ จัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก และเยาวชนสตรี กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาด้านปัจจัยสี่ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม

กระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับนโยบายของรัฐบาลในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม ซึ่งยังพบว่ามีครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว

และครอบครัวที่ประสบกับ ปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน ใน จ. พิษณุโลก จึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ ในช่วงเวลาที่ต้องออกไปทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัว

โดยผู้ที่สนใจมีคุณสมบัติ เป็นบิดา มารดา หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพที่ประสบ ปัญหาไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ ในช่วงไม่มีผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 6 ปี โดยนำหลักฐานการยื่นใบสมัคร สำเนาสูติบัตรเด็กพร้อมฉบับจริง สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กพร้อมฉบับจริง รูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้วจำนวน 6 รูป

รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับเด็กกลับคนละ 2 รูป สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประวัติการรับวัคซีนของเด็ก (ถ้าเฉพาะหน้าที่ไดัรับวัคซีน) เป็นต้น พร้อมไปยื่นใบสมัครที่บ้านพักเด็ก และครอบครัว จ.พิษณุโลก หลังโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (โรงเรียนชาย)

หากผู้ปกครองท่านใดสนใจ สมัครได้ที่ สำนักงานบ้านพักเด็ก และครอบครัว จ.พิษณุโลก หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 055-265017 , 055-265O18 ในเวลาราชการ

สอบถามหมายเลข โทรศัพท์ 055265017

แหล่งที่มา: sangkomonline

เรียบเรียงโดย baansuann.com