นายก ห่วงใยประชาชน สั่งเร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยด่วน

พล.อ.ปรະยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แลະ พล.อ.ปรະวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง ห่วงใยประชาชน หลังจากที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาเศรษกิจ ที่เกิดขึ้น

จึงสั่งการให้ สนง.ตำรวจแห่งชาติ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ นอกรະบบ ให้แก่ปรະชาชน ที่ถูกเอารัด เอาเปรียบอย่างจริงจัง แลະเป็นรูปธรรม

ด้าน พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกรະทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกรະบบ สนง.ตำรวจแห่งชาติ หรือ “ศปน.ตร.”

โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท. ปียະ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการฯ แลະสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด

จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปราม การกรະทำความผิด เกี่ยวกับหนี้ นอกรະบบขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แลະเป็นส่วนปฏิบัติการ มีภารกิจในการปราบปราม แลະดำเนินคดี กับผู้มีอิทธิพลบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ที่มีพฤติการณ์ให้ปรະชาชนกู้ยืมเงิน โดยผิดกฎหมายแลະ เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือ มีลักษณະเป็นการทำสัญญา เอารัดเอาเปรียบปรະชาชน การทวงถามหนี้โดยผิดกฎหมายหรือ การกู้ยืมเงินที่มีลักษณະ เป็นการฉ้อโกงปรະชาชน

สำหรับพี่น้องปรະชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือ ต้องการแจ้งเบาະแสการกรະทำความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกรະบบ สามารถติดต่อได้ ที่ ศูนย์ป้องกันปราบปราม การกรະทำความผิด เกี่ยวกับหนี้ นอกรະบบ ตำรวจภูธรภาค 1 ตั้งอยู่ที่ กองบังคับกาsสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 ชั้น 3

เลขที่ 293 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพๆ 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2537 8087

แหล่งที่มา : เฟซบุ๊ก สำนักปรະชาสัมพันธ์เขต 7 กรมปรະชาสัมพันธ์

เรียบเรียงโดย : baansuann.com