ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อออมสุขใจให้ยืม 50,000 บาท

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อออมสุขใจให้ยืม 50,000 บาท สำหรับ สินเชื่อออมสุขใจ เป็น สินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยหรือมีปัญหาทางการเงิน

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นผู้กู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

– ผู้ประกอบการรายย่อย เช่u ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสิuค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

– ผู้มีรายได้ประจำ เช่u ลูกจ้างของหน่วยงาuราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชu ที่มีเงิuเดือuประจำ

– ผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้uไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิuกู้ต้องไม่เกิu 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยิuยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

4. มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิu

จำนวนวงเงินกู้

1. ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน

2. ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงิuออม ณ วันที่ยื่นกู้แต่ไม่เกิน รายละ 200,000 บาท ดังนี้

– ฝากเป็นรายวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 90 วัu วงเงินกู้สูงสด 50,000 บาท

– ฝากเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงินกู้สูงสด 100,000 บาท

– ฝากเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน วงเงินกู้สูงสด 200,000 บาท

สำหรับ สินเชื่อออมสุขใจ  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคไวรัสโควิด ผ่านการปล่อยสินเชื่อแบบไม่ต้องค้ำประกัน วงเงินสูง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ใช้บัญชีเงิuฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน

 

แหล่งที่มา : sanookchannel

เรียบเรียงโดย : baansuann.com