Home สาระน่ารู้ การบินพลเรือน ประกาศขยายเวลาห้ามเครื่องบินทุกประเภท บินเข้าไทย

การบินพลเรือน ประกาศขยายเวลาห้ามเครื่องบินทุกประเภท บินเข้าไทย

1 min read
0
174

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.63  “การบินพลเรือน” ประกาศขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนจากต่างประเทศบินเข้าไทยไปถึง 18 เม.ย.63 ยกเว้นเครื่องบินราชการ/ขนส่งสินค้าและเครื่องขอลงฉุกเฉิน

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย.2563 เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็วนั้น

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าว เพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 ผู้อำนวจการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 18 เม.ย.2563 เวลา 23.59 น.

2.การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1.ให้เป็นอันยกเลิก

3.ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

(1.) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร

(2.) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน

(3.) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

(4.) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(5.) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูิลำเนา

(6.) อากาศยานขนส่งสินค้า

4.ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

แหล่งที่มา: bangkokbiznews

เรียบเรียงโดย baansuann.com

Check Also

หนุ่มอ้างเป็นกองปราบ ตบทรัพย์เจ้าอาวาส วัดกมลาวาส บุกเข้าไปในวัด ค้นกุฏิ

วันนี้เราจะมาติดตามกรณีของ “ตำรวจเก๊” ตบทรัพย์ “เจ้าอาวาส” วัดกมลา…