กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ 51 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

กรมป่าไม้ ได้ประกาศรับพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2564 โดยเปิดรับทั้งหมด 51 อัตรา สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีรายละเอียดการสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่ 1  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 4 อัตรา 

– อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท

– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่งที่ 2  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 3 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท

– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

–  อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท (สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย และที่ 3 ลำปาง)

– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท (สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 นครศรีธรรมราช)

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ตำแหน่งที่ 4 เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขๅวิชาการจัดการสำนักงาน สาขๅวิชาการเลขานุการ สาขๅวิชาการบัญชี สาขๅวิชาการตลาด สาขๅวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขๅวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งที่ 5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ตำแหน่งที่ 6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชๅการบัญชี สาขาวิชๅการเงินการธนาคาร

ตำแหน่งที่ 7  เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขๅวิชาการบัญชี สาขๅวิชาการเงินและการธนาคาร สาขๅวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขๅวิชาการเลขานุการ สาขๅวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขๅวิชาการจัดการสำนักงาน สาขๅวิชาการจัดการทั่วไป

ตำแหน่งที่ 8 พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 13 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

– มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ 9  พนักงานขับเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

– มีความรู้ ความสามารถ เคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ตำแหน่งที่ 10  ช่างสำรวจ จำนวน 8 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขๅวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขๅวิชาช่างก่อสร้าง สาขๅวิชาช่างสำรวจ สาขๅช่างโยธา สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

ตำแหน่งที่ 11 นายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสาขๅวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเขียนแบบ

ตำแหน่งที่ 12 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสๅขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขๅวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขๅวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขๅวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ตำแหน่งที่ 13 เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสาขๅวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขๅวิชาไฟฟ้า สาขาวิชๅเทคโนโลยีโทรคมนาคม สา

แหล่งที่มา : กรมป่าไม้
เรียบเรียงโดย : baansuann.com