ข่าวดี กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ หลายตำแหน่ง

ประกาศจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้  ได้มีการเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ โดยเปิดหลายตำแหน่ง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน 2564 สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้

นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา  

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิสาขาวิชานิติศาสตร์ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับที่สูงกว่า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับที่สูงกว่า

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขๅวิชา เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับที่สูงกว่า

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท ปริญญาตรี ในสาขๅวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับที่สูงกว่า

วิศวกรโยธา จำนวน 3 อัตรา 

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

มีใยอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับที่สูงกว่า

นายช่างปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาทได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า

เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า

 

แหล่งที่มา : กรมป่าไม้

เรียบเรียงโดย : baansuann.com